แสดงบัตรประชาชนและรายการคำสั่งซื้อ

แสดงบัตรประชาชนและรายการคำสั่งซื้อ